رزرو تلفنی

 بعد از پرداخت امکان لغو رزرو و استرداد وجه وجود ندارد.