آموزش خرگوشی بشین به سگ

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -لازم-برای-آموزش-سگ-ها آموزش خرگوشی بشین به سگ آموزش سگ ها سگ خانگی آموزش به سگ

با دادن این فرمان، سگ شما از حالت نشسته، در حالی که پاهایش روی زمین است، دست هایش را بالا می آورد. پاهای اش باید کامل روی زمین و ستون فقراتش صاف و دست هایش نزدیک سینه اش باشند. تراز بودن پاهای عقبی، سینه، دست ها و سر کلید حفظ تعادل اوست.

سگ های کوچک:

  1. به سگ تان فرمان بشین (صفحه 13) را بدهید تا روبروی شما بنشیند. از یک تشویقی برای هدایت سرش به سمت بالا و پشت استفاده کرده و از فرمان «خرگوشی بشین» استفاده کنید. اجازه دهید سگ تان اندکی تشویقی درون مشت تان را لیس بزند تا در همان موقعیت بماند. اگر پاهایش از زمین بلند شد، تشویقی را اندکی به زمین نزدیک کنید و به او بگوئید بشین و پشتش را به زمین نزدیک کنید.
  2. چنانچه سگ تان در حفظ تعادل تبحر یافت، اندکی از او دور شوید و از علامت گفتاری و علامت دست استفاده کنید. بعد از چندین ثانیه، تشویقی را به سمت اش بیاندازید. به خاطر داشته باشید که فقط زمانی که در موقعیت درست قرار گرفت او را تشویق کنید و نه وقتی که فقط روی پاهایش ایستاد.

سگ های بزرگ:

  1. سگ تان را در موقعیت بشین قرار دهید. درست پشت او بایستید در حالی که زانوهایتان کنار هم و پنجه ها اندکی با فاصله باشند.
  2. از یک تشویقی برای هدایت سر او به عقب و صاف شدن پشتش استفاده کنید تا زمانی که مستقیم بالا بیاید. با دست دیگرتان سینه اش را نگه دارید. او نیاز دارد تا تعادلش را حفظ کند؛ وقتی در انجام این کار پیشرفت کرد، لازم نیست همیشه با دست سینه و پشت او را نگه دارید.

نکات حین آموزش: بسیاری از آن ها این ترفند را به آسانی خواهند آموخت در حالی که به دست آوردن تعادل در برخی از سگ ها نیازمند زمان است. این تمرین ران ها و پشت را مستحکم می کند که برای هر سگی مفید است. سگ تان همانند خرگوش خواهد نشست و از شما تشویقی خواهد خواست!

پرسش و پاسخ

سگم به سمت تشویقی می پرد

دست تان را که تشویقی درون آن است آرام تر حرکت دهید. وقتی پرید او را تشویق نکنید.

سگم روی پاهای عقبی اش می ایستد

دست تان را پایین تر نگه دارید و به آرامی بگوئید «بشین». تشویقی را در ارتفاع صورت اش نگه دارید.

نمی تواند تعادلش را حفظ کند

این ترفند برای سگ های کوچک و آن هایی که ساختار بدنی گردی دارند آسان است. هرچند بزرگ، بلند و سگ هایی که سینه عمیق دارند نیز می توانند این ترفند را با تمرین بیشتر یاد بگیرند و تعادل خودشان را حفظ کنند.

نکته! سگ های کوچک را می توانید روی میز بگذارید تا فرآیند آموزش آسان تر پیش برود.

سگ های کوچک:

  1. 1.  (بخش اول) در حالت نشسته، با تشویقی سرش را به سمت بالا هدایت کنید.

1.(بخش دوم) به او اجازه دهید تشویقی را لیس بزند.

2. وقتی تعادلش را حفظ کرد، از او دور شوید.

سگ های بزرگ:

  1. پاشنه پاهایتان را پشت پایش قرار دهید در حالی که پنجه هایتان باز هستند.
  2. وقتی برای گرفتن تشویقی بالا آمد، سینه هایش را نگه دارید.
برگشت به بالا